Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 627485 View view 54.198.139.112 rss feed
 
 ชื่อ :   นายแพทย์ธงภักดิ์ มีเพียร   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-7171300
E - Mail :  
ชื่อ :   นายแพทย์จักรี เกียรติศรีธนกร   ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางหทัย ธาตุทำเล   ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายพิษณุ บริบาลบรรพตเขตต์   ตำแหน่ง :   นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอัญชลี มีเพียร   ตำแหน่ง :   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   ทันตกรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนิตย์รดี อนุสามิ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนิภาภรณ์ ภูดรโพธิ์   ตำแหน่ง :   เภสัชกรชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานเภสัชกรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางธรรมวรรณ์ บูรณสรรค์   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนิทัศน์ น้อยจันอัด   ตำแหน่ง :   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานชันสูตร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวประภัสสร โพธิดอกไม้   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้าห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพรสวรรค์ อนันตโสภณ   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้าห้องผ่าตัีด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเทวัญ บัณฑิตรักการค้า   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวพุทธชาด คู่วัจนกุล   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวจิรัชญา มัฆนาโส   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายพงศธร คำบ่อเศร้า   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่เวชสถิติชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางดาหวัน ห่อหุ้มดี   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้าแพทย์แผนไทย  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวอทิตยา อุปโลภาส    ตำแหน่ง :   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชีระ สิงคลีประภา   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้างาน X-Ray  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเพ็ญศิริ บาลไทสงค์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอุมาพร ชูเทพ   ตำแหน่ง :   โภชนากรชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานโภชนาการ  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ.ชนาธิป อำนวย    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ.ธำรง งามอุรุเลิศ    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ.นิติรัฐ ศรีมันตะ    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ.อนิรุทธิ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ.อนุชาติ สุจิตา    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นพ. ณัฐนันต์ ปิยะพงษ์กุล    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พญ.ชญานิน สีชมภู    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พญ.เรืองหทัย ปัณณราช    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พญ.วิลาสินี ชาตะเมธีกุล    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   พญ.อัษฎาพร เหล่าตระกูลสวัสดิ์    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายแพทย์พีระวัฒน์ เรือนบุตร   ตำแหน่ง :   นายแพทย์ปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล ืnonghanhospital.11018@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo